MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. este administrată, conform sistemului unitar reglementat de lege, de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru o perioadă de 4 ani, care işi exercită mandatul in baza unor contracte de mandat, încheiate de fiecare in parte cu Societatea, reprezentată de persoana însărcinată in mod expres de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor in acest sens.
     Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales si revocat de catre Consiliul de Administraţie. Odată cu desemnarea Preşedintelui, Consiliul de Administraţie va desemna dintre membrii săi şi pe locţiitorul acestuia care îl va substitui in caz de indisponibilitate temporară pentru o perioadă de cel mult 30 de zile.

Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al Municipal Construct S.A.

Planul de Administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2021-2025